The star on Milford Knob (Photo by Pamela Chergotis)